โปรแกรมบัญชีควิกบุค QuickBoooks accounting software

 QUICKBOOKSTHAI ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจาก Intuit ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย อบรมและวางระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ควิกบุค QuickBooks ในประเทศไทย และได้รับการรับรอง QuickBooks ProAdvisors จาก Intuit

 

โปรแกรมบัญชีควิกบุค

QuickBoooks accounting software

ใช้งานง่าย , สะดวก , รวดเร็ว

รายงานทางการเงินรองรับบัญชีบริหาร

QuickBooks (ควิกบุค) Comparison Table

ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ QuickBooks (ควิกบุค) ทั้งหมด
QuickBooks Online Plus UK Version QuickBooks Pro 2019 QuickBooks Premier 2019 QuickBooks Enterprise V.19

ราคาควิกบุค 2019 QuickBooks 2019 Price List

ราคาควิกบุค 2019 QuickBooks 2019 Price List
QuickBooks Pro 2019 QuickBooks Premier 2019 QuickBooks Enterprise V.19

QuickBooks Version 2019

คุณสมบัติ QuickBooks 2019

QuickBooks Online Cloud Accounting Software ระบบบัญชีออนไลน์ควิกบุค

​QuickBooks makes online accounting easy.

 • Instantly create invoices, track sales & expenses.

 • Keep your data backed-up and secure – automatically.

 • Includes support and upgrades.

 • Faster and more accurate billing and payment tracking.

 • P&L, cash flow and balance sheet at the click of a button.

Features

Save time with online accounting software

 • Reduce time you spend on accounting tasks so that you have more time to manage your business

 • Consolidate your financial data, payroll, inventory tracking, and more into one central online accounting system

 • QuickBooks Online can automatically create and send invoices, bills, and account statements for you

Stay organized with online bookkeeping

 • View your outgoing invoices, payments due, and other important tasks in a calendar so that you never miss a due date

 • Easily track customer payments, bills paid, checks written, and more, so you know where your business stands

 • Automate basic bookkeeping tasks such as invoicing, billing, and reporting with online accounting software

Manage your accounts real-time and from anywhere

 • Access all of your online accounting data online so that the information you need is always at your fingertips

 • Get instant mobile access to find customer contact information, view your bank balances, manage payables, and more

 • QuickBooks Online accounting software backs up your data each day and keeps your information secure

Reduce accounting and bookkeeping errors

 • Import your current accounting data directly from your bank and Excel to save time and reduce errors

 • Sync your bank accounts, credit card accounts, inventory system, payroll, and more online so that your accounting data is always current and accurate

 • Let QuickBooks Online do the math for you – it performs calculations for you in seconds.

QuickBooks Pro

QuickBooks Pro helps businesses more effectively manage their finances and save time on back-office tasks.

Users can organize their business finances all in one place with a centralized view of customer, vendor and employee information.

Users can save time on everyday tasks, such as cash flow management, invoicing, and paying bills. QuickBooks Pro makes accounting easy – from set up to learning to using.

 • Quickly and efficiently organize finances.

 • See key customer information at a glance with Customer Snapshot.

 • Invoice multiple customers at once with Batch Invoicing.

 • Stay on top of receivables with Collections Center.​

Features​

Easy to set up and learn to use
The New User Setup includes coaching tips to help you navigate through your first tasks so you can get up and running easily. Plus, you can import your contacts from Excel or other email address books.1

Organize your finances all in one place
See how your essential business tasks fit together on the QuickBooks Home page. Tasks are organized by group, like Vendors, Customers, and Banking. Workflow arrows show you how tasks relate to each other, helping you decide what to do next.

Find information quickly
Get to the features you need fast with user-friendly navigation . The customizable left tool bar provides access to your open windows and most common tasks. Invoices, Estimates, Sales Receipts, and other forms have simple layouts for easy use.

Easily create invoices and track sales & expenses
Create invoices quickly and save time tracking your sales, bills, and expenses. QuickBooks organizes everything in one place, so you can access all past invoices, payments, and bills with just a few clicks.

Get reliable records for tax time
Gain insights into your business and prepare for tax season with one-click tax reports. Drill down to see the details behind the numbers, and export your reports and all of your QuickBooks formatting to Excel.1

Manage customer, vendor, and employee data
Use the Customer, Vendor, and Employee Centers to manage key data easily. The Customer Center, for example, gives you a single place to edit a customer’s billing address, company name, phone number and more, and gives you quick access to related transactions.

Get a consolidated view of your business with Company Snapshot
Stay on top of your business by customizing your Company Snapshot. See at a glance year-over-year income and expense trends, along with details, and top customers.

Go paperless with online banking
Securely download bank and credit transactions directly into QuickBooks.

QuickBooks Premier

QuickBooks Premier helps you organize your business finances all in one place so you can be more productive.

QuickBooks Premier provides specific industry reporting and more than 150 sales, financial and tax reports.

QuickBooks Premier has all of the great features of QuickBooks Pro, plus deeper, more tailored reports based on industry.

Premier editions have advanced functions that make it easier to sell products and Services, and track your business financials :

 • View customized sales and profitability reports.

 • Track your balance sheet by class.

 • Track time and expenses by employee, project, client, or service & create an invoice Bill clients progressively by job phase.

 • Access your inventory items all in one place with the Inventory Center. It includes customizable tools for tracking inventory, creating purchase orders, and setting pricing levels. It also offers automatic forecasting of future sales, expenses, and growth opportunities.

  • Sales orders let you enter sales transactions on a deferred basis, which is useful if you want to have management personnel approve the price of goods and services before finalizing the sale. In addition, sales orders provide a way to reserve inventory items for a customer while you await the delivery of those items in your warehouse. Sales orders don’t post amounts to your general ledger, so you won’t be declaring income (or paying taxes) until the sales order turns into a real sale.

 • Inventory Assemblies let you automate the process of combining existing items into a new finished product.

 • Run ‘Cost to Complete Job’ report Document and track change orders .If you invoice customers for reimbursement of costs, the Premier editions make it easier to create invoices for reimbursement by providing a single window that lists all your current unbilled reimbursable costs.

QuickBooks Enterprise

The QuickBooks Enterprise tool lets you know where your business stands with 120 built-in reports, or you have access to the included ODBC driver to retrieve Enterprise Solutions data with OD BC-compliant applications such as Microsoft Excel or Access for even greater reporting capabilities.

Enterprise Solutions integrates with more than 400 QuickBooks-compatible business applications, including job costing, e-commerce, and customer management systems, to solve your unique needs. You can also work with one of over 100 software professionals in QuickBooks’ Developer Network to custom-design a solution to your exact specifications.

Best for multiple users, the company’s Enterprise Solutions Industry Editions are available in Contractor, Manufacturing and Wholesale, Nonprofit, Professional Services, and Retail editions.

Low cost of ownership. Enterprise Solutions starts at just $3,000 for a 5-user license and a one year membership to the Full Service Plan, which includes training, a support engineer dedicated to your company, 24×7 product support, automatic upgrades, reporting services and more. Other systems can cost tens of thousands of dollars more for the software licenses, implementation, training, and support.

Financial Modules

Performance and Capacity

Accounting and Finance

Accounts Payable

Accounts Receivable

Reports and Analytics

Inventory

Intuit’s breakthrough products reach 22 million customers with nearly 5,000 employees in 13states and four countries. Intuit has been named America’s most-admired software company for two consecutive years, topping Autodesk, Adobe Systems, and Microsoft.

QuickBooks (ควิกบุค) Frequently asked questions

Automated Password Reset Tool

Have you lost or forgotten your administrator password?

If you’ve lost, forgotten or don’t have the administrator password required to access your company file, the Automated Password Reset Tool can help. Before downloading the Automatic Password Reset Tool, read Help with your password.

How to avoid the top mistakes made by new QuickBooks users

If you’re new to QuickBooks, now is the time to get off on the right foot. Learn from others’ mistakes and avoid these common problems. You’ll thank yourself later!

Don’t use the sample files as your actual company file

QuickBooks includes sample files that you can use as examples for setting up your own QuickBooks company data file. These files are examples, not templates. They contain only a limited set of items and services typically performed by particular types of businesses. Use them to see how a file might be set up and to learn how QuickBooks works. Do not try to use these files for your live information; they won’t work for that purpose. You must create your own company file to store your accounting data. Learn how to create a new company file.

Don’t write a check and forget to apply the payment to the bill

QuickBooks gives you options for paying your bills, depending on how closely you want to track bills and payments. Once you’ve chosen a method for a particular bill, you need to stick with it — otherwise you might end up paying your bills twice. Here’s what to do:

 • If you enter a bill in the Enter Bills window, always use Pay Bills to pay it. (If you use Enter Bills and Pay Bills, you can still pay by check or credit card.)

 • If you’re sure you don’t need to track your bills and bill payments, you can use the Write Checks or Enter Credit Card Charges window instead of using Enter Bills and then Pay Bills.

 • Don’t use Pay Bills if you’ve already used the Write Checks or Enter Credit Card Charges window to record your bill payment.

Register QuickBooks

Registration is free and entitles you to many benefits, including access to technical support and notification of product updates.

You can use QuickBooks up to 30 days without registering. After 30 days, you must register to continue using QuickBooks.

Important: If you have multiple copies of QuickBooks, you must register each copy installed on every computer.

Running QuickBooks on Windows 7

QuickBooks 2011 and 2010 (Pro, Premier, and Enterprise Solutions) are designed to be compatible with Windows 7. QuickBooks 2009 and 2008 can run on Windows 7, but some functionality may be impaired and you may encounter problems we cannot resolve.

System Requirements

System requirements for QuickBooks 2018 and Enterprise Solutions 18.0

About Intuit

With its origin dating back to 1983, Intuit has grown to be the pre-eminent small business and personal finance software developer, with its Quicken family of products. Initially designed to simplify a common household dilemma: balancing the family checkbook, QuickBooks has established itself in little more than two decades, to be a market leader for Intuit, with revenue topping $2.6 billion. Intuit is publicly traded on the NASDAQ stock exchange, and recognized as America’s most-admired software company and as well as one of the country’s best places to work.

Intuit’s traditional flagship products – Quicken, QuickBooks, and TurboTax – are showcased as testament to the company’s commitment to revolutionize the way people manage their small businesses and personal finances. Intuit’s lineup of tax preparation products helps individuals and small business owners easily and accurately do their own taxes with confidence. And working with accountants, Intuit’s products have become a staple of American small business.While the company is know respected for QuickBooks accounting software that makes accounting and business management tasks fast and easy for small businesses. They are doing the same for larger, growing businesses with QuickBooks Enterprise Solutions – the most powerful QuickBooks product ever.

ทิ้งคำตอบไว้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.